Pravila o privatnosti za učesnike EDIT ljetne škole (BIH)

EDIT ljetna škola (u daljem tekstu: ’’Događaj“) je događaj koji organizuje Comtrade programske rešitve d.o.o., Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenija, matični broj: 3281841000 (u daljem tekstu: ’’Organizator“). Događaj se organizuje na više lokacija – Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina.

 

Prilikom organizacije Događaja prikupljaju se, obrađuju, koriste ili otkrivaju lični podaci lica koja završe pred-registraciju, registraciju ili na bilo koji način učestvuju u Događaju kao učesnici, govornici/izvođači, sponzori ili izlagači na svim lokacijama – Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina.

 

Comtrade Solutions Engineering doo Sarajevo, Džemala Bijedića 179, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa registarskim brojem 4202770330005, obrađivač je ličnih podataka koje dostavljaju učesnici ljetnje škole EDIT iz Bosne i Hercegovine i obrađuje vaše lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Zakon”).

 

 1. Kategorije ličnih podataka

 

Prikupljamo i obrađujemo lične podatke, koje ste nam vi dostavili preko internet sajta: http://edit.world/ ili na drugi način. Možemo prikupljati i obrađivati sljedeće vrste ličnih podataka o vama:

 

 • Vaše ime i prezime;
 • Vašu adresu;
 • Godinu vašeg rođenja;
 • Vašu e-mail adresu;
 • Vaš broj telefona;
 • Informacije u vezi sa vašim obrazovanjem;
 • Godinu studija i status obaveza na studijama;
 • Vaše znanje i iskustvo;
 • Vaše preferencije i interesovanja;
 • Životopis (CV);
 • Audio i video zapise i fotografije sa Događaja.

 

 1. Svrha obrade

 

Mi prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke za sljedeće svrhe:

 

 • da vam omogućimo da učestvujete na Događaju na osnovu člana 6. pod b) Zakona:
 • pred-prijava: ime i prezime; e-mail adresa; broj telefona; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosječna ocjena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesovanja;
 • prijava: ime i prezime; adresa; e- mail adresa; broj telefona; broj košulje; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosječna ocjena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; informacije o stipendijama; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesovanja; CV; podaci, očekivanja i prethodno učešće na Događaju;

 

 • za uspješnu i efikasnu organizaciju Događaja na svim lokacijama u skladu sa članom 6. pod e) Zakona: ime i prezime; adresa; e-mail adresa; broj telefona;

 

 • ako ste nam dali svoj pristanak u skladu sa članom 5. Zakona, takođe obrađujemo vaše podatke za:
 • obavljanje promotivnih aktivnosti i objavljivanje audio, video i fotografske dokumentacije sa događaja na svim lokacijama: ime i prezime; e-mail adresa; audio, video i fotografska dokumentacija sa događaja;
 • slanje promotivnih poruka u vezi sa aktivnostima, uključujući i pozive na druge Događaje: ime i prezime; adresa; e-mail adresa; broj telefona;
 • zapošljavanje novih radnika: ime i prezime; adresa; e-mail adresa; broj telefona; informacije o vašem obrazovanju (srednja škola, fakultet, prosječna ocjena); godina studija (tekuća godina) i status studijskih obaveza; informacije o stipendijama; vaše znanje i iskustvo; vaša područja zanimanja i interesovanja; CV.

 

 1. Pravni osnov obrade

 

Obrađujemo vaše lične podatke po sljedećim pravnim osnovima:

 

 • vaš pristanak u skladu sa članom 5. Zakona;
 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 6. pod b) Zakona;
 • ako je neophodna zaštita zakonitih prava i interesa koje ostvaruje kontrolor ili treća strana, i ako ova obrada ličnih podataka nije u suprotnosti sa pravom nosioca podatka da zaštiti sopstveni privatni i lični život u skladu sa članom 6. pod e) Zakona.

 

 1. Otkrivanje vaših ličnih podataka

 

Možemo otkriti Vaše lične podatke o sljedećim korisnicima, u sljedećim slučajevima:

 

 • našim povezanim kompanijama, podizvođačima, dobavljačima i drugim pružaocima usluga, koji obrađuju podatke u naše ime, u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko su obavezani da tako postupe po sudskom nalogu ili nalogu izdatom od strane drugog organa vlasti ili zbog zakonske obaveze.

 

 1. Prijenos vaših podataka van EU/EEZ (ovaj odjeljak se odnosi na državljane EU/EEZ)

 

Vaše lične podatke možemo prenijeti primaocima koji se nalaze izvan EU/EEZ, odnosno povezanim kompanijama i obrađivačima podataka i takav prijenos podataka se odvija pod sljedećim mjerama zaštite:

 

 • Komisija EU je odlučila da treća zemlja u konkretnom slučaju obezbjeđuje primjereni nivo zaštite;
 • Komisija EU nije odlučila da zemlja u konkretnom slučaju, zbog njenog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza koje je preuzela, obezbjeđuje primjereni nivo zaštite, kao što su Republika Srbija, Bosne i Hercegovine ili Sjedinjenih Američkih Država („treće zemlje“). U takvim slučajevima, Organizator će učiniti sve da obezbjedi da vaši lični podaci dobiju primjereni nivo zaštite, što uključuje primjenu Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Evropska komisija za prijenos u zemlje koje nisu određene kao zemlje koje pružaju primjereni nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na različitim jezicima na linku: http://eur-lek.europa.eu/legal-content/EN/TKST/?kid=1401799946706&uri=CELEKS:32010D0087. Za više informacija u vezi sa primjenom Standardnih ugovornih klauzula od strane Organizatora možete nas kontaktirati putem security@comtrade.com.

 

U drugim slučajevima, vaše lične podatke možemo prenijeti u treće zemlje na osnovu vašeg izričite saglasnosti.

 

 1. Prijenos vaših podataka van Bosne i Hercegovine (ovaj odjeljak se odnosi na građane Bosne i Hercegovine)

 

Možemo prenijeti vaše lične podatke primaocima koji se nalaze van EU/EEZ, tj. našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takav prijenos podataka je moguć ukoliko država u koju se podaci izvoze, primjenjuje adekvatne mjere zaštite ličnih podataka propisane Zakonom. Vaše lične podatke možemo prenijeti u drugu državu koja ne obezbjeđuje adekvatne mjere zaštite propisane Zakonom, u skladu sa članom 18. stav 3. Zakona, ukoliko je:

 

 • iznošenje ličnih podataka propisano posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorom koji obavezuje Bosnu i Hercegovinu;
 • od lica čiji se podaci iznose dobijena prethodna saglasnost i lice upoznato sa mogućim posljedicama iznošenja podataka;
 • iznošenje ličnih podataka potrebno radi izvršavanja ugovora između nosioca podataka i kontrolora ili ispunjavanja predugovornih obaveza preduzetih na zahtjev lica čiji se podaci obrađuju;
 • iznošenje ličnih podataka potrebno radi spašavanja života lica na koja se podaci odnose ili kada je to u njihovom vitalnom interesu;
 • lični podaci iznose iz registra ili evidencija koje su, u skladu sa zakonom ili drugim propisima, dostupne javnosti;
 • prijenos ličnih podataka neophodan radi ostvarivanja javnog interesa;
 • prijenos ličnih podataka potreban radi zaključivanja ili ispunjavanja ugovora između kontrolora sa trećom stranom, kada je ugovor u interesu lica čiji se podaci obrađuju.

 

 1. Vrijeme čuvanja

 

Čuvamo vaše lične podatke koliko god je potrebno za ispunjenje gore navedenih ciljeva, za koje su prikupljeni ili dok ne povučete svoj pristanak, kada je pristanak pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka.

 

 1. Dobrovoljno davanje ličnih podataka

 

Prikupljamo vaše podatke o ličnosti (ime, prezime; adresa; godina rođenja; e-mail adresa; broj telefona; informacije u vezi sa obrazovanjem, godina studija i status obaveza na studijama; znanje i iskustvo; preferencije i interesovanja; životopis (CV)) od vas, kako bismo vam omogućili učešće na Događaju. Posljedica nedavanja ovih ličnih podataka je nemogućnost učešća na Događaju.

 

 1. Zaštita i bezbijednost

 

Comtrade Solutions Engineering doo Sarajevo preduzima mjere predostrožosti da zaštiti vaše podatke od gubljenja, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere zaštite informacionih sistema na kojima se čuvaju vaši lični podaci i zahtijevamo od podizvođača i dobavljača da štite vaše lične podatke po ugovornoj osnovi.

 

 1. Vaša prava

 

Osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja u važećim propisima, imate pravo da budete obavješteni o prikupljanju podataka pre nego što počnemo da prikupljamo podatke, pravo da vas bez odgađanja obavjestimo koja treća strana nam je dostavila lične podatke, ako nismo pribavili lične podatke od vas, pravo da vas na vaš zahtjev obavjestimo o toku obrade vaših podataka koju vršimo mi ili obrađivač podataka, svrsi obrade podataka, zakonskoj osnovi i trajanju obrade, da li su podaci pribavljeni od nosioca podataka ili od treće strane i o pravu na pristup ličnim podacima, kao i o tome ko je primio ili ko će da primi podatke i za koju svrhu, pravo da vam, ako zakonom nije drugačije predviđeno, na osnovu vašeg zahteva jednom godišnje, bez nadoknade, dostavimo informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, pravo da podnesete besplatan prigovor na naš zahtjev u pogledu budućeg korišćenja ili prenosa vaših podataka za svrhu direktnog marketinga ili da budete obavješteni pre nego što vaši podaci budu prvi put preneseni trećoj strani u svrhu direktnog marketinga, pravo da nam podnesete zahtjev za ispravljanje, brisanje ili blokiranje podataka za koje se utvrdi da su netačni ili da su pogrešno navedeni ili obrađeni na drugi način koji je suprotan zakonu i pravilima koji se odnose na obradu podataka, pravo vas kao Nosioca podataka da ne možemo mi kao Kontrolor podataka donijeti odluku koja će proizvesti pravno dejstvo na vas ili koja može značajno da utiče na vas, a cilj odluke je da procjeni određene lične odlike vas kao Nosioca podataka, koja je zasnovana isključivo na automatskoj obradi ličnih podataka, pravo da podnesete prigovor Agenciji radi zaštite svojih prava ako ustanovite ili posumnjate da smo mi kao Kontrolor podataka ili obrađivač podataka povrijedili vaše pravo ili da postoji direktna opasnost za povredu prava.

 

Zahtjev za ostvarenje vaših prava možete poslati na: security@comtrade.com.

 

Kada je obrada vaših ličnih podataka zasnovana na vašem pristanku, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije njegovog povlačenja. Možete povući pristanak  slanjem zahtjeva na adresu: security@comtrade.com.

 

Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu za superviziju, naročito Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

 

 1. Kontakt podaci

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka ili želite da ostvarite svoja prava, molimo vas da nas kontaktirate korištenjem sledećih kontakt podataka:

 

Comtrade Solutions Engineering doo Sarajevo

Džemala Bijedića 179

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

telefon: + 387 33 756 100

e-mail:  security@comtrade.com