Pravila o privatnosti za učesnike EDIT ljetne škole

EDIT ljetna škola (u daljem tekstu: „Događaj“) je događaj koji organizuje Comtrade Software Solutions d.o.o. Letališka cesta 29b, 1000 Ljubljana, Slovenija, matični broj: 3281841000 (u daljem tekstu: „Organizator“). Događaj se organizuje na nekoliko lokacija u Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

U vezi sa organizacijom Događaja, Organizator prikuplja, obrađuje, koristi ili otkriva lične podatke svih lica koja se unaprijed prijave, prijave ili učestvuju na Događaju, kao što je detaljnije objašnjeno u ovim Pravilima o privatnosti.

Organizator, u ulozi kotrolora podataka, će obrađivati Vaše lične podatke u skladu sa važećim propisima, uključujući i Uredbu o zaštiti ličnih podataka Evropske Unije („GDPR“).

 1. Kategorije podataka o ličnosti

Prikupljamo i obrađujemo lične podatke, koje ste nam Vi dostavili preko Internet sajta: http://edit.world/ ili na drugi način. Možemo prikupljati i obrađivati sljedeće vrste ličnih podataka o Vama:

 • Vaše ime i prezime;
 • Vašu adresu;
 • Godinu Vašeg rođenja;
 • Vašu e-mail adresu;
 • Vaš broj telefona;
 • Informacije u vezi sa Vašim obrazovanjem;
 • Godinu studija i status obaveza na studijama;
 • Vaše znanje i iskustvo;
 • Vaše preferencije i interesovanja;
 • Životopis (CV);
 • Audio i video zapise i fotografije sa Događaja.
 1. Cilj obrade

Prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke za sljedeće svrhe:

 • Da Vam omogućimo učešće na Događaju (Član 6(1) (b) GDPR);
 • Za uspješnu i efikasnu organizaciju Događaja na svim lokacijama, uključujući promotivne aktivnosti i objavljivanje audio i video zapisa i fotografija sa Događaja (Član 6 (1)(f) GDPR);
 • Ako ste nam dali svoju saglasnost (Član 6(1) (a) GDPR), takođe obrađujemo Vaše podatke za:
 • Potrebe slanja promotivnih poruka u vezi sa aktivnostima Organizatora, uključujući i pozive na druge Događaje,
 • Potrebe regrutovanja novih zaposlenika.
 1. Pravni osnov obrade

Obrađujemo Vaše lične podatke po sljedećim pravnim osnovima:

 • Izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 6(1)(b) GDPR;
 • Legitimni interes Organizatora, u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, radi efikasnije organizacije Događaja;
 • Vaš pristanak u skladu sa članom 6 (1)(a) GDPR, tamo gdje je potreban.
 1. Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Možemo otkriti Vaše lične podatke o sljedećim korisnicima, u sljedećim slučajevima:

 • Našim povezanim kompanijama, podizvođačima, dobavljačima i drugim pružaocima usluga, koji obrađuju podatke u ime Organizatora, u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • Drugim korisnicima, ukoliko su obavezani da tako postupe po sudskom nalogu ili nalogu izdatom od strane drugog organa vlasti ili zbog zakonske obaveze.
 1. Prijenos Vaših podataka van EU/EEZ

Možemo prenijeti vaše lične podatke primaocima koji se nalaze izvan EU/EEZ, tj. našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takvi se prijenosi odvijaju pod sljedećim zaštitnim mjerama:

– Europska komisija je odlučila da dotična treća zemlja  osigurava odgovarajuću razinu zaštite;
– primatelj iz SAD-a vezan je s EU-US Privacy Shield (EU-SAD Štit Privatnosti), pri čemu je Komisija Europske unije odlučila da takve kompanije osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite;
– Komisija Europske unije nije, zbog lokalnog zakonodavstva takvih zemalja ili međunarodnih obveza koje je zaključila, odlučila da takva dotična država po tom pitanju osigura odgovarajuću razinu zaštite, kao što su Republika Srbija, Bosna i Hercegovina ili Sjedinjene Američke Države (“treće zemlje”).

Organizator će u takvim slučajevima učiniti sve kako bi osigurao da Vaši lični podaci dobiju odgovarajuću razinu zaštite, što uključuje upotrebu Standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija za prijenos u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite. Standardne ugovorne odredbe, dostupne na različitim jezicima, dostupne su na ovom linku: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Za više informacija o korištenju Standardnih ugovornih odredbi Organizatora, možete nas kontaktirati putem security@comtrade.com.

U drugim slučajevima, možemo prenijeti Vaše podatke o ličnosti trećim zemljama, samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

 1. Vrijeme čuvanja

Čuvamo Vaše lične podatke koliko god je potrebno za ispunjenje gore navedenih ciljeva, za koje su prikupljeni ili dok ne povučete svoj pristanak, kada je pristanak pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka.

 1. Dobrovoljno davanje podataka o ličnosti

Prikupljamo Vaše podatke o ličnosti (ime, prezime; adresa; godina rođenja; e-mail adresa; broj telefona; informacije u vezi sa obrazovanjem, godina studija i status obaveza na studijama; znanje i iskustvo; preferencije i interesovanja; životopis (CV)) od Vas, kako bismo Vam omogućili učešće na Događaju. Posljedica nedavanja ovih ličnih podataka je nemogućnost učešća na Događaju.

 1. Zaštita i obezbjeđenje

Organizator preduzima mjere predostrožosti da zaštiti Vaše podatke od gubljenja, zloupotrebe, i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mjere zaštite informacionih sistema na kojima se čuvaju Vaši lični podaci i zahtijevamo od podizvođača i dobavljača da štite Vaše lične podatke po ugovornoj osnovi.

 1. Vaša prava

Osim izvjesnih izuzetaka i ograničenja u važećim propisima, imate pravo na pristup svojim ličnim podacima, na to da Vaši podaci budu ispravljeni, obrisani ili da gore navedena obrada bude ograničena, kao i pravo na prigovor na obradu i prijenos podataka.

Zahtjev za izvršenje Vaših prava možete poslati na: security@comtrade.com .

Kada je obrada vaših podataka od strane Organizatora zasnovana na Vašem pristanku, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije njegovog povlačenja. Možete povući pristanak  slanjem zahtjeva na adresu: security@comtrade.com .

Takođe imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu za superviziju, naročito Povjereniku za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

 1. Kontakt podaci Organizatora

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka ili želite da ostvarite svoja prava, molim Vas kontaktirajte Organizatora korištenjem sledećih kontakt podataka:

Comtrade programske reštive d.o.o.

Letališka cesta 29b

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: +386 81 605 200

Email: security@comtrade.com